Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
X SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
piątek, 25 październik 2019

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
X SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji – wręczenie stypendiów Wójta Gminy, dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jordanów.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7. Uchwała w sprawie skargi na działanie Gminy Jordanów i jej organów
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2019 rok.
9. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2019 – 2028.
10. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
11. Uchwała w sprawie określenia na rok 2020 stawek podatku od środków transportowych.
12. Uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
13. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach, dla których Gmina Jordanów jest organem prowadzącym.
14. Uchwała w sprawie utworzenia specjalnego funduszu dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze oraz ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów.
15. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów.
16. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Jordanów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
17. Uchwała w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Jordanów, przy drodze gminnej nr 440605 K w Toporzysku osiedle ''Za Dwór''.
18. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Łętowni.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 31 października br. /tj: czwartek/
w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek

< Poprzedni   Następny >